ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2556

พฤศจิกายน 2556
29พ.ย.-6 ก.พ.57    TCP            เสนอซื้อ                49,056,626 หุ้น หุ้นละ 21.00 บาท
ธันวาคม 2556

19ธ.ค.-27ม.ค.57    EIC            เสนอซื้อ                194,590,400 หุ้น หุ้นละ 1.25 บาท

ธันวาคม 2556

16 ธ.ค.         ECL            ลูกหุ้นเข้า               184,776,000 หุ้น

ERW            ลูกหุ้นเข้า               21,000 หุ้น

ROJNA          ลูกหุ้นเข้า               1,261,648 หุ้น

CPTGF          หลักทรัพย์ใหม่            967,000,000 หุ้น หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

GL-W3          หลักทรัพย์ใหม่            332,783,154 หน่วย

ADVA13CG       ซื้อขายวันสุดท้าย
ADVA13PD       ซื้อขายวันสุดท้าย
BGH16CB        ซื้อขายวันสุดท้าย
BTS16CB        ซื้อขายวันสุดท้าย
CPAL16CA       ซื้อขายวันสุดท้าย
DTAC13CF       ซื้อขายวันสุดท้าย
DTAC13PD       ซื้อขายวันสุดท้าย
INTU13CC       ซื้อขายวันสุดท้าย
INTU13PA       ซื้อขายวันสุดท้าย
INTU16CB       ซื้อขายวันสุดท้าย
PTTG16CA       ซื้อขายวันสุดท้าย
THAI13CE       ซื้อขายวันสุดท้าย
TMB16CA        ซื้อขายวันสุดท้าย
TRUE16CB       ซื้อขายวันสุดท้าย
TUF16CB        ซื้อขายวันสุดท้าย

17 ธ.ค.         SMT            ลูกหุ้นเข้า               4,088 หุ้น

THANA          ลูกหุ้นเข้า               390,000 หุ้น

TMI            ลูกหุ้นเข้า               11,721,400 หุ้น

EVER-W1        หลักทรัพย์ใหม่            1,079,441,538 หน่วย

GCAP           หลักทรัพย์ใหม่            200,000,000 หุ้น หมวดMAI Sector

BJC13C1405A    หลักทรัพย์ใหม่            50,000,000 หน่วย

CPF13C1406A    หลักทรัพย์ใหม่            50,000,000 หน่วย

HMPR13C1406A   หลักทรัพย์ใหม่            50,000,000 หน่วย

PS13C1405A     หลักทรัพย์ใหม่            50,000,000 หน่วย

18 ธ.ค.         ERW-W2         ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

CPF08CG        ซื้อขายวันสุดท้าย
DCC08CA        ซื้อขายวันสุดท้าย
JAS08CA        ซื้อขายวันสุดท้าย
PTT08CF        ซื้อขายวันสุดท้าย
SCC08CE        ซื้อขายวันสุดท้าย
TPIP08CB       ซื้อขายวันสุดท้าย

TCIF           จ่ายปันผล               หน่วยลงทุนละ 0.133 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.56)

TNH            จ่ายปันผล               หุ้นละ  0.60 บาท   (รอบ 1 ส.ค.55-31 ก.ค.56)

TRIF           จ่ายปันผล               หน่วยลงทุนละ 0.26 บาท   (รอบ 1 ก.ค.-31 ต.ค.56)

TTLPF          จ่ายปันผล               หน่วยลงทุนละ 0.33 บาท   (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.56)

19 ธ.ค.         AOT            XD                    หุ้นละ  4.60 บาท   (รอบ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

21 ธ.ค.         ADVA13CG       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ADVA13PD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BGH16CB        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BTS16CB        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
CPAL16CA       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
DTAC13CF       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
DTAC13PD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
INTU13CC       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
INTU13PA       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
INTU16CB       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTG16CA       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
THAI13CE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TMB16CA        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TRUE16CB       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TUF16CB        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

23 ธ.ค.         ADVA01CE       ซื้อขายวันสุดท้าย

ADVA01PE       ซื้อขายวันสุดท้าย
ADVA42CD       ซื้อขายวันสุดท้าย
AOT01CE        ซื้อขายวันสุดท้าย
AOT01PE        ซื้อขายวันสุดท้าย
AOT42CD        ซื้อขายวันสุดท้าย
BAY13CE        ซื้อขายวันสุดท้าย
BBL13CE        ซื้อขายวันสุดท้าย
BBL13PD        ซื้อขายวันสุดท้าย
BGH42CC        ซื้อขายวันสุดท้าย
BJC01CD        ซื้อขายวันสุดท้าย
BJC01PC        ซื้อขายวันสุดท้าย
CPN42CD        ซื้อขายวันสุดท้าย
DTAC42CD       ซื้อขายวันสุดท้าย
EGCO01CC       ซื้อขายวันสุดท้าย
ESSO01CE       ซื้อขายวันสุดท้าย
ESSO01PE       ซื้อขายวันสุดท้าย
INTU01CC       ซื้อขายวันสุดท้าย
INTU01PC       ซื้อขายวันสุดท้าย
INTU42CB       ซื้อขายวันสุดท้าย
IRPC01CE       ซื้อขายวันสุดท้าย
IRPC01PD       ซื้อขายวันสุดท้าย
IVL42CE        ซื้อขายวันสุดท้าย
JAS01CB        ซื้อขายวันสุดท้าย
JAS01PB        ซื้อขายวันสุดท้าย
KBAN01CE       ซื้อขายวันสุดท้าย
KBAN01PE       ซื้อขายวันสุดท้าย
KKP01CC        ซื้อขายวันสุดท้าย
KKP01PB        ซื้อขายวันสุดท้าย
KTB01CF        ซื้อขายวันสุดท้าย
KTB01PE        ซื้อขายวันสุดท้าย
LH42CC         ซื้อขายวันสุดท้าย
LIVE-W1        ซื้อขายวันสุดท้าย
MINT42CD       ซื้อขายวันสุดท้าย
PTTE01CF       ซื้อขายวันสุดท้าย
PTTE01PF       ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB01CE        ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB01PD        ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB42CE        ซื้อขายวันสุดท้าย
TCAP13CF       ซื้อขายวันสุดท้าย
TCAP42CD       ซื้อขายวันสุดท้าย
THAI42CD       ซื้อขายวันสุดท้าย

E              XR                    5:1 @ 1.00 บาท

E              XW                    1:2 @ 0.002 บาท

M-II           จ่ายปันผล               หน่วยลงทุนละ 0.131 บาท   (รอบ 1 ต.ค.-30 พ.ย.56)

24 ธ.ค.         LIVE-W1        XE                    1:1.325 @ 0.1509 บาท

25 ธ.ค.         CPF08CG        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

DCC08CA        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
JAS08CA        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTT08CF        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCC08CE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TPIP08CB       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

26 ธ.ค.         UIC            จ่ายปันผล               หุ้นละ  0.0185 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.56)

UIC            จ่ายปันผล               หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่   (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.56)

27 ธ.ค.         CITY           จ่ายปันผล               หุ้นละ  0.16 บาท   (รอบ 1 ส.ค.55-31 ก.ค.56)

PTG            จ่ายปันผล               หุ้นละ  0.06 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.56)

VGI            จ่ายปันผล               หุ้นละ  0.18 บาท   (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย.56)

VGI            จ่ายปันผล               หุ้นปันผล 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่   (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย.56)

28 ธ.ค.         ADVA01CE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ADVA01PE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ADVA42CD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AOT01CE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AOT01PE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AOT42CD        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BAY13CE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BBL13CE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BBL13PD        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BGH42CC        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BJC01CD        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BJC01PC        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
CPN42CD        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
DTAC42CD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
EGCO01CC       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ESSO01CE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ESSO01PE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
INTU01CC       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
INTU01PC       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
INTU42CB       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IRPC01CE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IRPC01PD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IVL42CE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
JAS01CB        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
JAS01PB        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
JMART-W1       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KBAN01CE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KBAN01PE       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KKP01CC        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KKP01PB        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KTB01CF        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KTB01PE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
LH42CC         ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
MINT42CD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTE01CF       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTE01PF       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCB01CE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCB01PD        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCB42CE        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TCAP13CF       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TCAP42CD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
THAI42CD       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มกราคม 2557

6 ม.ค.          TICON-W3       ซื้อขายวันสุดท้าย

7 ม.ค.          TICON-W3       XE                    1:1.0615 @ 18.841 บาท

13 ม.ค.         TSF            XR                    3:1 @ 0.40 บาท

TSF            XW                    1:1

15 ม.ค.         CPNRF          จ่ายปันผล               หน่วยลงทุนละ 0.30 บาท   (รอบ 1 ต.ค.-15 ธ.ค.56)

22 ม.ค.         LIVE-W1        ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

31 ม.ค.         TSC            XD                    หุ้นละ  0.50 บาท   (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย.56)

กุมภาพันธ์ 2557

1 ก.พ.          TICON-W3       ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 ก.พ.          METCO          XD                    หุ้นละ  3.00 บาท   (รอบ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

5 ก.พ.          TTL            XD                    หุ้นละ  1.75 บาท   (รอบ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

TTA            XR                    10:3 @ 14.00 บาท

TTA            XW                    3:1

6 ก.พ.          AOT            จ่ายปันผล               หุ้นละ  4.60 บาท   (รอบ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

21 ก.พ.         METCO          จ่ายปันผล               หุ้นละ  3.00 บาท   (รอบ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

24 ก.พ.         IRC            จ่ายปันผล               หุ้นละ  0.8182 บาท   (รอบ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

27 ก.พ.         TSC            จ่ายปันผล               หุ้นละ  0.50 บาท   (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย.56)

TTL            จ่ายปันผล               หุ้นละ  1.75 บาท   (รอบ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

SET.or.th - Թ

Your Investment Resource in Thailand's Capital Market

หลักสูตรไต่บันไดเซียนหุ้น

อัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีหุ้น

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

RSS หนังสือพิมพ์ธรุกิจ

The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - finance

The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - finance